หนังสือแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เริ่มโดย sudteen555, ม.ค. 14, 2020, 01:01 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

sudteen555

[br]โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

- ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์[br]- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป[br]- แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณ[br]- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล[br]- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ[br]- แนวข้อสอบศีลธรรมและจริยธรรม[br]- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข[br]- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535[br]- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556[br]- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561[br]- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ[br]- แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ[br]- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐[br]- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐[br]- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม[br]- กฎกระทรวง หนังสือเวียน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐[br]- จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ [br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)[br]- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์[br]เข้าดูเว็บที่  นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์