สรุปแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์

เริ่มโดย Posthizzt555, ก.พ. 14, 2020, 11:51 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

Posthizzt555

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์

- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์[br]- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะหมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๙ และหมวด ๑๐[br]- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัตินี้ (กฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับ การลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒)[br]- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์[br]- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖[br]- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)[br]- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)[br]- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์[br]เข้าดูเว็บที่  ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์

 

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์

Tags : แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์,แนวข้อสอบ  ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์,จำหน่ายแนวข้อสอบ  ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) กรมราชทัณฑ์